សូមពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន ! ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៩ តុលា ! ខេត្តមួយចំនួន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតបង្គួរ លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ដ្រាក់


ត្រលប់ក្រោយ

26/10/23 10:06 AM

ចំនួនទស្សនា៖

143

ប្រភព៖

ភ្នំពេញ

សូមពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្ន ! ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦-២៩ តុលា ! ខេត្តមួយចំនួន នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ក្នុងកម្រិតបង្គួរ លាយឡំជាមួយផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ដ្រាក់


dd
Bottom Ad